Aktuellt- protokoll mm

Protokoll från Årsmöte
Dag: 2017-05-09
Lokal: Ålsta, Fränsta
Tid: 18.00-20.00

Närvarande med rösträtt:

Patrik Toivonen, Göran Meyer, Gun Mikaelsson, Erik Nylén, Markus Hammarstedt och Roger Hovrin. 

1 Ordförande Patrik Toivonen hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 • Närvaro och fastställande av röstlängd för mötet. Röstlängden fastställd enligt ovan.
 • Årsmötet fastslog att mötet var utlyst i behörig ordning då kallelsen skickats med post i god tid före mötet.
 • Till mötesordförande valdes Patrik Toivonen.
 • Till justeringsman tillika rösträknare valdes Erik Nylén.
 • Till protokollförare valdes Roger Hovrin.
 • Årsmötet godkände föredragningslistan.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 upplästes av Patrik Toivonen. Ekonomiska rapporten av Göran Meyer.
 • Revisorns berättelse föredras.

Anette Dahlberg (revisor) berättar att ekonomin är god och att redovisningsprinciperna följts.

Det finns inga anmärkningar mot styrelsens arbete.

 • Årsmötet beslöt enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen
 • Årets resultat +8644kr beslutades att överföras i ny räkning och fria egna kapitalet fastställdes till +13364kr
 • Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 • Årsmötet beslöt att inte ändra medlems- och bryggavgift för 2018.

Medlemsavgift    50 kr per säsong.

Bryggavgift        550 kr per säsong.

 

 • Till ordförande nästkommande år valdes Patrik Toivonen. (omval)
 • Antalet övriga styrelseledamöter beslutades till två.
 • Till ordinarie styrelseledamöter valdes Roger Hovrin (sekreterare) och Göran Meyer (kassör) (båda omval.)
 • Till suppleant valdes Erik Nylén.
 • Till revisor valdes Anette Dahlberg. (omval)

 

 • Förslag från styrelsen och beslut tagit att:
 • Köpa in A-klassat impregnerat virke för underhåll av bryggor och förstärkning av Y-bommar. Eventuellt även virke för att kunna bygga en eller flera nya bryggor.
 • Inköp och uppsättning av belysningsarmatur som riktas mot sjösättningsrampen och de nya bryggorna väster om den västra piren.
 • Rensa rampen från grus och stenar.
 • Inköp av en tredje verktygslåda komplett med verktyg. Marcus Hammarstedt (TOVAB) sponsrar kostanden för detta. Inköp görs på SveDahl.

 

 • Övriga frågor och diskussioner under mötet:
 • Gun Mikaelsson vill att vi undersöker möjligheten att montera en gummilist på stenmuren på den östra piren, som skydd för båtarna i samband med sjösättning.
 • Höja kanten på rampen för att minska inflödet av stenar och grus.
 • Sammankalla till en aktivitetsdag då vi utför underhåll på bryggor och Y-bommar.
 • Marcus Hammarstedt undersöker priser på Y-bommar gjorda av aluminium.
 • Införskaffa en badstege som monteras på ”Jungfru-bryggan”.
 • Kontakta Stig Grip för kostnadsförslag på kamerabevakning över båtarna.
 • Göran Meyer beställer en utmärkning av elkabel. Detta för att vi skall kunna dika efter vägen bredvid garaget för att undvika erosionsskador.

 

 • Mötet avslutades av Patrik Toivonen som tackade föreningens styrelse och medlemmar för alla
  frivilliga insatser under det gångna året samt förtroendet att ännu ett år vara vald till Ordf.

  

Mötessekreterare                                          Mötesordförande                                            Justeringsman

Roger Hovrin                                  Patrik Toivonen                               Erik Nylén

 

 

_____________________                  ______________________                            ________________________

 

 

 

Fränsta Bryggförening
Verksamhetsberättelse 2015:
Styrelsen har under 2015 bestått av:
Patrik Toivonen ordförande
Roger Hovrin sekreterare
Göran Meyer kassör
Stefan Östin suppleant

Styrelsen har under verksamhetsåret förutom årsmötet 15:e april hållit 1 styrelsemöte samt
kontakt via telefon, mejl och personliga besök.           

Medlemmar:
Antal medlemmar under 2015 var 31st (2014 26 st.) Ökningen beroende att fler bryggplatser tillkommit.

Bryggor:
Efter att behov av fler bryggplatser blivit aktuellt undersöktes priser/kvalité på utbudet av nya bryggor.
Efter detta beslutade styrelsen att i egen regi bygga 3 bryggor och en landgång.
Virke av mycket god kvalité inköptes i Östavall och arbete utfördes under april månad av Patrik och Roger.
Vi tackar dem för deras väl utförda arbete. Iläggning av bryggor skedde den 10 maj
och upptagningen den 18 oktober. Ett förhållandevis stort antal av medlemmarna utförde detta arbete.

Lysnatta:
Även i år blev det samling på Torpsjön för avfärd till Viskans Marina där många
samlas för att äta kolbullar och lyssna på trubaduren Dan Lindeberg.
Ett stort antal marschaller lyste upp efter Ljungan och då även vid våra bryggor.

Styrelsen tackar medlemmarna för det gångna året och ser fram mot verksamhetsåret 2016 med tillförsikt.

Patrik Toivonen               Roger Hovrin                   Göran Meijer

Ordförande                     Sekreterare                          Kassör

 

 

 

23 maj 2014;  Bryggorna sjösatta!

9 maj 2014; Reparation av bryggor är i full gång. Arbetet beräknas vara klart vid utgången av nästa vecka.

5 maj 2014; Föreningen har fått dispens från strandskydd för att förstärka pirarna.

Avgiften för tillstånd kostar ca 7000:-

Årsmöte måndag den 28 april 2014

Information från årsmötet

 Närvarande med rösträtt:

Dan Lundqvist, Anders Jäger, Göran Meyer, Roger Hovrin, Stefan Östin och Patrik Toivonen.

1       Ordförande Patrik Toivonen hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2           Närvaro och fastställande av röstlängd för mötet. Röstlängden fastställd enligt ovan.

3           Årsmötet fastslog att mötet var utlyst i behörig ordning då kallelsen skickats med post i god tid före mötet.

4           Till mötesordförande valdes Patrik Toivonen.

5           Till justeringsman tillika rösträknare valdes Anders Jäger.

6           Till protokollförare valdes Roger Hovrin.

7           Årsmötet godkände föredragningslistan.

8           Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 upplästes av Patrik Toivonen. Ekonomiska rapporten av Göran Meyer.

9           Revisorns berättelse föredras.

Anette Dahlberg (revisor) berättar att ekonomin är god och att redovisningsprinciperna följts.

Det finns inga anmärkningar mot styrelsens arbete.

10        Årsmötet beslöt enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen

11        Årets resultat +4545kr beslutades att överföras i ny räkning och fria egna kapitalet fastställdes till 25704.50 kr

12        Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

13        Ingen budget behandlades.

14        Årsmötet beslöt att inte ändra medlems- och bryggavgift för 2015.

Medlemsavgift           50kr per säsong.

Bryggavgift                 550kr per säsong.

15        Årsmötet beslutade att inte erbjuda arvode till förtroendevalda.

16        Till ordförande nästkommande år valdes Patrik Toivonen.

17        Antalet styrelseledamöter beslutades till tre.

18        Till ordinarie styrelseledamöter valdes Roger Hovrin (sekreterare) och Göran Meyer (kassör).

19        Till suppleant valdes Stefan Östin.

20        Till revisor valdes Anette Dahlberg.

21        Beslut gällande en hemsida för föreningen.

Anders Jäger presenterade sitt förslag till hemsida www.franstamarina.n.nu

Årsmötet tycker sidan var informativ och innehåller länkar till andra natursköna områden i vår närhet, därför beslutas att Anders fortsätter underhålla sidan och föreningen betalar årsavgiften på 600kr/år.

22        Dan Lundqvist föreslår en annan placering av bryggorna för att kunna ha en låsbar dörr till bryggorna för att förhindra stölder och intrång i båtar. En uppmätning av hamnen och en skalenlig ritning skall göras där alla bryggplatser ritas in.

En strandskyddsdispensansökan för muddring av hamnen skall skickas in till Bygg- och Miljönämnden.

23        Mötet avslutades av Patrik Toivonen som tackade föreningens styrelse och medlemmar för alla

frivilliga insatser under det gångna året.

 

Avgift bryggplats samt utnyttjande av det område föreningen arrenderar

Var vänlig betala Er bryggplats och medlemsavgift så snart som möjligt.
Inbetalning 600: - (Medlemsavgift 50:- + Bryggavgift 550:-) till Bankgiro 608-7456

Ni som redan hyr en bryggplats och ej fått information om vilken plats ni har, kontakta Roger Hovrin.
Eftersom utrymmet mellan ramperna är olika stort måste vi försöka passa in lagom stora båtar bredvid varandra för att utnyttja utrymmet maximalt. Detta innebär att ni kan komma att få en ny plats efter den första tilldelningen.

OBS !

- Ni som ej har för avsikt att fortsätta hyra bryggplats, kontakta Roger Hovrin så att vi kan börja beta av kölistan.

- Glöm ej att använda förtöjningsfjäder mellan bryggfäste och båt.

 Kontaktupggifter Styrelsen

 Patrik Toivonen                   070-2424494                      fransta.331@hotmail.com

Göran Meyer                       0691-31100                        g.meyer@telia.com

Roger Hovrin                       073-8664512                    roger.hovrin@gmail.com

 

LYSNATTA

Lyskväll (även stugsista) är en i Sverige relativt ny tradition för att ta farväl av sommaren. Den firas traditionellt sista helgen i augusti främst i Norrland.

Det är en tradition som kom till Sverige från Finland 1990 genom vad som i Finland kallades lysnatta eller villaavslutning. Där det handlade om att man eldade upp gammalt skräp vid stranden innan man lämnade sommarstället i slutet av sommaren och samtidigt åt man upp all mat man hade kvar.[1] Det svenska namnet var ursprungligen stugsista med introduktion 1990, i Enånger av Hjalmar Åker. Han lanserade sedan det finländska namnet Lyskväll i Enånger på Borka Brygga i Hälsingland. Det har sedan sommaren 1990 varit ett aktivt sommarevenemang i Hälsingland och dess område.

Lyskväll firas den sista lördagskvällen i augusti och firas genom att man tänder eldar av olika slag vid strandkanten. Vid lyskvällarna är ofta hela strandlinjerna smyckade med ljus kring de större samhällena eller fritidsområdena i Hälsingland.[2][3][4][5]

Ursprunget till seden är ett firande i Venedig av att den förödande pestepidemin som utbröt år 1575 var besegrad. Seden kallas därför även "Veneziansk afton"

Källa: Wikipedia